REGULAMIN WARSZTATÓW SZYCIA -

REGULAMIN WARSZTATÓW SZYCIA

 1. Organizatorem warsztatów szycia jest firma ENEKA Ewelina Szubartowska, która  prowadzi swoją działalność przy ul. Ks. Witolda 7-9 w Szczecinie.
 2. Warsztaty prowadzone są dla dzieci od 8 lat oraz dorosłych.
 3. Zapisy na warsztaty następują poprzez wysłanie zgłoszenia za pomocą strony lub mailowo na adres: warsztaty@akademiaszycia- szczecin.pl. Po wysłaniu zgłoszenia Zgłaszający otrzymuje mailowe potwierdzenie rezerwacji. W potwierdzeniu zawarte są informacje: termin kursu, kwota do zapłaty, numer konta, ewentualne materiały, które należy przynieść na warsztaty.
 4. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie płatności zgodnie z podanym w mailu potwierdzającym rezerwację terminem. W przypadku niedokonania terminowo płatności rezerwacja zostaje anulowana.
 5. W sytuacji, kiedy Zgłaszający się na warsztaty nie może wziąć udziału w nich,  zwrot wpłaconej kwoty następuje według zasady:
  – w przypadku zgłoszenia min. 3 dni przed warsztatami – 100% wpłaconej kwoty,
  – w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 dni  przed warsztatami – 70% wpłaconej kwoty.
 6. Jeżeli nie zostanie uzbierana grupa warsztatowa (min. 3 osoby), Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania warsztatów. Informacja zostanie wysłana mailowo lub smsowo.
 7. Warsztaty dla dzieci, które odbywają się przez cały rok szkolny, opłacane są da dany  miesiąc do 5-go każdego  miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka ustalany jest termin odrobienia zajęć. Nieodbyte zajęcia nie podlegają zwrotowi pieniężnemu.
 8. W przypadku nieobecności na części zajęć Uczestnik nie ma prawa żądać zwrotu za nieodbytą część kursu. 
 9. W przypadku zdarzeń losowych (np. choroba) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć.
 10. Uczestnicy są zobowiązani do dbania o mienie Akademii Szycia i stosowania się do zasad BHP przedstawianych na początku każdych zajęć.
 11. Zgłaszając udział w zajęciach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla organizacji zajęć, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Administratorem danych jest Organizator. Dane Zgłaszających nie są przekazywane podmiotom trzecim, a służą jedynie do poprawnej realizacji warsztatów.